ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

ویژوال 30 شارپ
 
نوشته شده توسط : رضا منصوری

اول عکس رو لود می کنیم : 

 

protected void LoadImage()
{
    try
    {
        this.openFileDialog1.ShowDialog(this);
        string strFn=this.openFileDialog1.FileName;
        this.pictureBox1.Image=Image.FromFile(strFn);
        FileInfo fiImage=new FileInfo(strFn);
        this.m_lImageFileLength=fiImage.Length;
        FileStream fs=new FileStream(strFn,FileMode.Open,
                          FileAccess.Read,FileShare.Read);
        m_barrImg=new byte[Convert.ToInt32(this.m_lImageFileLength)];
        int iBytesRead = fs.Read(m_barrImg,0,
                         Convert.ToInt32(this.m_lImageFileLength));
        fs.Close();
    }
    catch(Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }

 

عملیات ثبت : 

  private void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    try
    {
        this.sqlConnection1.Open();
        if (sqlCommand1.Parameters.Count ==0 )
        {
            this.sqlCommand1.CommandText="INSERT INTO tblImgData(ID," +
                           " Name,Picture) values(@ID,@Name,@Picture)";
            this.sqlCommand1.Parameters.Add("@ID",
                             System.Data.SqlDbType.Int,4);
            this.sqlCommand1.Parameters.Add("@Name",
                             System.Data.SqlDbType.VarChar,50);
            this.sqlCommand1.Parameters.Add("@Picture",
                             System.Data.SqlDbType.Image);
        }

        this.sqlCommand1.Parameters["@ID"].Value=this.editID.Text;
        this.sqlCommand1.Parameters["@Name"].Value=this.editName.Text;
        this.sqlCommand1.Parameters["@Picture"].Value=this.m_barrImg;

        int iresult=this.sqlCommand1.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show(Convert.ToString(iresult));
    }
    catch(Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
    finally
    {
        this.sqlConnection1.Close();
    }

 

کد بازیابی :  

private void btnLoad_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    try
    {
        SqlCommand cmdSelect=new SqlCommand("select Picture" +
              " from tblImgData where ID=@ID",this.sqlConnection1);
        cmdSelect.Parameters.Add("@ID",SqlDbType.Int,4);
        cmdSelect.Parameters["@ID"].Value=this.editID.Text;

        this.sqlConnection1.Open();
        byte[] barrImg=(byte[])cmdSelect.ExecuteScalar();
        string strfn=Convert.ToString(DateTime.Now.ToFileTime());
        FileStream fs=new FileStream(strfn,
                          FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
        fs.Write(barrImg,0,barrImg.Length);
        fs.Flush();
        fs.Close();
        pictureBox1.Image=Image.FromFile(strfn);
    }
    catch(Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
    finally
    {
        this.sqlConnection1.Close();
    }

امید وارم فهمیده باشید.


تاریخ انتشار : دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389 | نظرات (3)
 
   
سورس کد، کدهای سی شارپ دات نت،فیلم سی شارپ،کدهای جالب سی شارپ،فیلم آموزشی برنامه نویسی،برنامه نویسی سی شارپ،V30Sharp،CSharpDotNet،سی شارپ دات نت،C#،VCSharp،DotNet،V30Sharp،سی شارپ